Sleep & Insomnia

Stilnox 10mg $2.50 Flurazepam 30mg $2.00 Imovane (Zopiclone) $2.65 Mogadon (Nitrazepam) $2.30 – $2.81 Noctamid (Lormetazepam) $2.80 – $3.10 Restoril (Temazepam) $2.40 Lunesta (Eszopiclone) $3.00 Rohypnol (Flunitrazepam) $2.00 – $2.80